01743 860 459

Shropshire's Own
Longden Post Office
Shrewsbury Road
Longden
Shrewsbury
SY5 8EX
United Kingdom